Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Thủ tướng chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Thứ ba, 30/10/2018 | 19:05 GMT+7

Thủ tướng chỉ thị nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh CCHC, cải cách TTHC và tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người dân, DN.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng trong việc đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, DN và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết TTHC cho người dân, DN của các cơ quan nhà nước các cấp vẫn còn nhiều hạn chế. Vẫn còn những TTHC là rào cản ảnh hưởng tới nỗ lực cải cách TTHC và quyết tâm tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng. Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ TTHC ở một số địa phương còn hình thức; người dân, DN vẫn phải đi lại nhiều lần đến cơ quan nhà nước để giải quyết một công việc…

Để đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC, ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử trong phạm vi bộ, ngành, địa phương mình.

Bên cạnh đó, khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thành lập hoặc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ bộ phận "Một cửa" và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của bộ phận "Một cửa" các cấp bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, DN khi thực hiện TTHC; chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ sang Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP.

Bố trí CBCCVC làm việc tại bộ phận "Một cửa" có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, DN, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại bộ phận "Một cửa" đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế. Việc tổ chức, vận hành bộ phận "Một cửa" cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát TTHC để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát TTHC và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC.

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, DN phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

Triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, DN đối với việc giải quyết TTHC tại bộ phận "Một cửa" các cấp, bảo đảm thực chất, tránh hình thức; kịp thời động viên, khen thưởng CBCCVC được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm, thay thế CBCCVC có hành vi vi phạm quy định; đề xuất chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ các ứng dụng CNTT cho CBCCVC tại bộ phận "Một cửa" các cấp.

Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin "Một cửa điện tử" cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, DN khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, có thể khai thác được trên các thiết bị di động thông minh. Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong phạm vi của bộ, tỉnh trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, DN. Cuối năm 2019, 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin "Một cửa điện tử" cấp bộ, cấp tỉnh.

Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của CBCCVC và người dân, DN trong việc thực hiện và giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

Các bộ, cơ quan ngang bộ kịp thời cập nhật các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để UBND các tỉnh, thành phố có cơ sở công bố danh mục, niêm yết công khai TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố; tổ chức kết nối tích hợp Hệ thống thông tin "Một cửa điện tử", Cổng dịch vụ công do bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng với Hệ thống thông tin "Một cửa điện tử" và Cổng dịch vụ công của địa phương.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đề xuất với Thủ tướng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Những TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, cơ quan ngang bộ có thể phân cấp cho địa phương quyết định. Những TTHC thuộc thẩm quyền của bộ, ngành có thể giao cho địa phương tiếp nhận hộ.

Sớm hoàn thành việc nâng cấp Hệ thống thông tin phản ánh kiến nghị của người dân, DN trên Cổng TTĐT Chính phủ, bảo đảm tính tương tác, thân thiện và là địa chỉ tiếp nhận duy nhất trên mạng internet. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý IV/2018, triển khai xây dựng và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2019.

Giao Bộ trưởng Bộ TT-TT khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin học phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin "Một cửa điện tử" cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành có liên quan trong quá trình giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương; hoàn thành việc đánh giá và công bố phần mềm "Một cửa điện tử" tiêu chuẩn để các bộ, địa phương được lựa chọn thí điểm tại Quyết định số 985/QĐ-TTg vận hành và sử dụng thử nghiệm. Trên cơ sở kết quả thí điểm, Bộ TT-TT cập nhật và công bố phiên bản chuẩn để các bộ, địa phương có căn cứ điều chỉnh phù hợp.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng.

Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến về hoạt động cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương…

Thanh Hằng

Get Adobe Flash player

THE ROAD STORY VIETNAM

Báo Bảo hiểm xã hội 10 năm phát triển

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.