Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Khi sự hài lòng là thước đo

Thứ sáu, 08/02/2019 | 07:00 GMT+7

Khi sự hài lòng là thước đo

Năm 2018, công tác CCHC tiếp tục đạt được nhiều bước tiến quan trọng, được người dân, DN và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Những thành công đó đã không ngừng lan tỏa, thổi bùng lên “ngọn lửa” cải cách sâu rộng, mang đến sự hài lòng cho người dân, DN.

Kiên định đổi mới để phục vụ

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020). Chính phủ đã thống nhất phương châm “Kỷ cương- Liêm chính- Hành động- Sáng tạo- Hiệu quả”, với quan điểm chỉ đạo, điều hành xuyên suốt, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

BCĐ CCHC của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dẫn đầu kiểm tra công tác CCHC tại BHXH Việt Nam

Để đi tới mục tiêu đó, Chính phủ cũng tiếp tục xác định nhiệm vụ đổi mới căn bản cơ chế chính sách, hoàn thiện thể chế gắn với tinh thần thượng tôn pháp luật; tháo gỡ vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách TTHC, tiết giảm chi phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng. Cùng với đó, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khơi dậy niềm tin, tạo động lực sản xuất kinh doanh, phát triển DN, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước…

Nhìn lại năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Chính phủ luôn kiên định với mục tiêu đề ra; năng động, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn, tăng cường đối thoại, lắng nghe; phát huy sức mạnh của tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công cụ thể, kết hợp hài hòa giữa giải quyết nhiệm vụ trọng tâm với xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, phát sinh; tổ chức thí điểm nhiều mô hình hiệu quả, làm cơ sở ban hành chính sách, pháp luật phù hợp…

Nhiều nghị quyết về đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC trên các lĩnh vực trọng tâm cũng đã được Chính phủ ban hành với các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm hỗ trợ và phát triển DN (Nghị quyết 35/NQ-CP); cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (tại các Nghị quyết số 19 của Chính phủ được ban hành hằng năm, từ 2014 đến nay). Có thể nói, với hành động quyết liệt, mạnh mẽ của Chính phủ trong những năm qua, công tác CCHC đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả về tổ chức triển khai và kết quả đạt được trên từng lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Trong đó, chuyển biến quan trọng nhất là về công tác xây dựng và ban hành thể chế (thể hiện ở tình trạng nợ đọng văn bản đã giảm đáng kể so với các năm trước), cải cách các quy định TTHC (thể hiện ở Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện) và trong thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử… từng bước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Người dân và cộng đồng DN đang tiếp tục kỳ vọng sức nóng của “ngọn lửa” cải cách tiếp tục lan tỏa, để CCHC thực sự trở thành một khâu đột phá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững...

Tạo tiền đề tích cực

Năm 2018 là năm đầu tiên trong 10 năm qua nền kinh tế không chỉ đạt mà còn vượt mức kế hoạch với tốc độ tăng trưởng đạt mức cao kỷ lục 7,08%. Nếu năm 2017, xuất siêu được xem là kỷ lục (2,1 tỉ USD) thì năm 2018 dự kiến kỷ lục đó tiếp tục bị “phá vỡ” ngoạn mục: 7 tỉ USD- gấp hơn 3 lần kỷ lục đã được xác lập trước đó. Đặc biệt, tăng trưởng xuất khẩu của khu vực trong nước đạt 17%- cao hơn khu vực FDI (14%)… Điều đặc biệt nhất và cũng là thành công nhất, chính là Nghị quyết của Trung ương về kinh tế tư nhân đang thực sự đi vào cuộc sống. Chưa có thời điểm nào Việt Nam được chứng kiến sự lớn mạnh cùng với quyết tâm vươn ra biển lớn của khu vực kinh tế tư nhân như 2 năm vừa qua (chưa kể 130.000 DN mới thành lập và trên 34.000 DN hoạt động trở lại năm 2018). Những nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường đều thực hiện tốt…

Với phương châm hành động: “Kỷ cương- Liêm chính- Hành động- Sáng tạo- Bứt phá- Hiệu quả”, Chính phủ đề ra nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành trong năm 2019 là: Nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế. Củng cố nền tảng vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng. Xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ; tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật. Chú trọng CCHC, xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động tư pháp. Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025.

Trên cơ sở 12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao cho Chính phủ thực hiện trong năm 2019, Chính phủ xác định mục tiêu đạt hoặc hoàn thành ở mức “cận cao”. Đó là tăng trưởng GDP khoảng 6,8% thay vì từ 6,6-6,8%; tốc độ tăng CPI dưới 4% thay vì chỉ tiêu khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP là 34% thay vì tỉ lệ 33-34%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 8-10% thay vì mức tăng 7-8%; tỉ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất nhập khẩu dưới 2% so với chỉ tiêu dưới 3%…

Để thực hiện mục tiêu tổng quát cũng như các chỉ tiêu kinh tế- xã hội cụ thể được Quốc hội giao, Nghị quyết Chính phủ đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm: Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và DN. Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể. Trong đó, Chính phủ cũng xác định tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS. Chú trọng nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa, thể thao tại các KCN. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, giảm quá tải BV, tăng sự hài lòng của người dân…

Minh Quân

Get Adobe Flash player

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.