Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Đảm bảo mọi người dân được hưởng an sinh

Thứ bảy, 13/04/2019 | 06:18 GMT+7

Đảm bảo mọi người dân được hưởng an sinh

Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020 tạo nên nền tảng về nhận thức thực hiện các chính sách ưu đãi người có công, an sinh xã hội. Trong đó, công tác an sinh xã hội đã đi vào thực chất, góp phần gia tăng đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

Tăng đối tượng được thụ hưởng chính sách

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP, trong năm 2018, các cấp, các ngành đã nghiêm túc triển khai, bảo đảm giải quyết tốt các mục tiêu xã hội phù hợp với tăng trưởng kinh tế và điều kiện cụ thể của địa phương. Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng hơn quyền được hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội cho người dân. Nguồn lực thực hiện được tăng cường, nguồn vốn cho việc triển khai thực hiện được Chính phủ và các địa phương ưu tiên bố trí cũng như huy động sự đóng góp của toàn xã hội.

Kết quả, đến hết năm 2018, cả nước có hơn 1,3 triệu người có công (NCC) được hưởng trợ cấp thường xuyên; 11.839.665 đối tượng NCC được hưởng BHYT. Thị trường lao động tiếp tục phát triển, chất lượng lao động tăng, thu nhập và tiền lương được cải thiện. Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ước tính 2,2%; tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính 1,46%. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 5,35%, trong đó bình quân tỉ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35%...

Cũng trong năm 2018, một số quy định mới về BHXH được thực hiện như: BHXH bắt buộc đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; BHXH bắt buộc đối với lao động là người nước ngoài và thực hiện chính sách hỗ trợ một phần đóng đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ vậy, đến hết năm 2018, cả nước đã có trên 14,63 triệu người tham gia BHXH; 82,38 triệu người tham gia BHYT- vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Riêng năm 2018 đã cấp thẻ BHYT cho trên 15,5 triệu người thuộc hộ nghèo, người DTTS, người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo với kinh phí hỗ trợ 5.608 tỉ đồng; trên 2,2 triệu người thuộc hộ cận nghèo với kinh phí 583 tỉ đồng và 1,5 triệu người thuộc hộ có mức sống trung bình làm nông- lâm- ngư- diêm nghiệp với kinh phí 131 tỉ đồng.

Cùng với đó, toàn ngành BHXH đã giải quyết cho 122.843 người hưởng chế độ hằng tháng; 810.033 người hưởng chế độ một lần và 9.750.393 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức- phục hồi sức khoẻ. Hiện nay, ngành BHXH đang quản lý và chi trả cho hơn 3 triệu người hưởng các chế độ BHXH hằng tháng, phương thức chi trả được thực hiện bằng nhiều hình thức, linh hoạt cho người hưởng. Ngành BHXH cũng tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến với 19 dịch vụ mức độ 3; tiếp tục triển khai nhiều hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động của Ngành, trong đó đa số đều được triển khai theo mô hình tập trung cơ sở dữ liệu tại Trung ương.

Khi Luật Việc làm có hiệu lực, do mở rộng đối tượng tham gia và điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nên số người được thụ hưởng chế độ này cũng tăng. Cụ thể: Trong 10 tháng đầu năm 2018 có 648.266 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp; 1.179.070 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm và 32.066 người được hỗ trợ học nghề.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, tỉ lệ đối tượng tham gia BHXH so với lực lượng lao động còn thấp (chỉ khoảng 25%), tình trạng trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc còn diễn ra ở nhiều DN. Ý thức tuân thủ pháp luật của một số người SDLĐ chưa cao; một bộ phận NLĐ không dám đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình. Đặc biệt, mới chỉ có 0,46% lực lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện nên chưa đem lại hiệu quả như mong đợi. Bên cạnh đó, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng chỉ định dịch vụ y tế quá mức cần thiết, lập hồ sơ KCB khống, tăng số bệnh nhân điều trị nội trú, kéo dài ngày điều trị nội trú, tách một dịch vụ thành nhiều dịch vụ để thanh toán với quỹ BHYT…

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách

Cũng theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, để thực hiện tốt chính sách BHXH trong năm 2019, cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH. Rà soát tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành về BHXH, BH thất nghiệp và pháp luật có liên quan, làm cơ sở đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, giúp thể chế hoá các nội dung cải cách chính sách BHXH.

Cùng với đó, cần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức thực hiện BHXH. Tổng kết đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện để làm cơ sở hoàn thiện chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ phù hợp từ NSNN. Nghiên cứu thí điểm thực hiện gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để NLĐ có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng. Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động để thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021; sửa đổi các quy định về tiền lương để thuận lợi cho việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực DN; sửa đổi quy định về quản lý lao động, quan hệ lao động trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, các địa phương cần chú trọng nâng cao năng lực cán bộ thuộc các Trung tâm Dịch vụ việc làm, giúp lực lượng này có đủ kỹ năng thực hiện hiệu quả chính sách BH thất nghiệp; tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề. Ứng dụng CNTT trong tổ chức thực hiện BH thất nghiệp, tăng cường cải cách TTHC, thực hiện giao dịch điện tử về giải quyết chính sách BH thất nghiệp nhằm giảm bớt các thủ tục giấy tờ cho NLĐ, nhanh chóng giúp NLĐ thụ hưởng chính sách theo đúng quy định và sớm trở lại thị trường lao động.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện lộ trình BHYT toàn dân kết hợp với các dịch vụ BHYT ngoài công lập; tập trung hỗ trợ các đối tượng làm nông- lâm- ngư- diêm nghiệp tham gia BHYT hộ gia đình; trình Chính phủ lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT từ năm 2021 để bảo đảm đủ nguồn kinh phí phục vụ KCB theo chế độ BHYT. Rà soát tình hình thực hiện giá dịch vụ KCB BHYT đến năm 2020, cân đối quỹ BHYT theo nguyên tắc “đóng- hưởng”, xây dựng lộ trình kết cấu chi phí quản lý, khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ y tế. Huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng cận nghèo tham gia BHYT. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng KCB và giảm quá tải BV, tăng cường nhân lực y tế chất lượng cao và nâng cao y đức; tiếp tục duy trì luân phiên cử cán bộ y tế tuyến trên về hỗ trợ KCB ở tuyến cơ sở…

Mặt khác, đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực liên quan, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về NCC với cách mạng và an sinh xã hội; bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn cho các chương trình và các mục tiêu an sinh xã hội theo tinh thần công khai, minh bạch và xã hội hoá.

Nguyệt Hà

Ngành BHXH tiếp tục vận hành hiệu quả Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến với 19 dịch vụ mức độ 3; tiếp tục triển khai nhiều hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động của Ngành, trong đó đa số đều được triển khai theo mô hình tập trung cơ sở dữ liệu tại Trung ương.

Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.