Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách BHXH

Thứ năm, 11/10/2018 | 14:14 GMT+7

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách BHXH

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH.

Theo đó, Chương trình hành động của Chính phủ đề ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW. Cụ thể:

Giai đoạn từ nay đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với DN đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%.

Ngành BHXH đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Chính phủ đưa ra giải pháp, như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH (các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 28; Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo hiệu quả, chú trọng phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện).

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống lao động, việc làm, BHXH, BH thất nghiệp và pháp luật có liên quan để thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH. Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp các bộ, ngành rà soát hệ thống pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp và pháp luật có liên quan về lao động, tiền lương, việc làm, pháp luật dân sự… trình Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan có thẩm quyền xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp. Thí điểm thực hiện gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt; ban hành chính sách khi đủ điều kiện. Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc. Nghiên cứu xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; sửa đổi quy định về tiền lương phù hợp, nhằm tạo thuận lợi cho việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực DN trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động. Sửa đổi, bổ sung Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện. Sửa đổi, bổ sung chính sách BH thất nghiệp, chính sách việc làm.

Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH: Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp đánh giá kết quả 5 năm thi hành Luật BHXH 2014, Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ, Luật ATVSLĐ. Nghiên cứu, đánh giá tác động của các đề xuất chính sách mới làm cơ sở báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật BHXH theo hướng giảm điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí; điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác; tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH; điều chỉnh tỉ lệ tích lũy để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế; hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, nhất là đối với các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi BHXH.

Quản lý chặt chẽ việc đầu tư quỹ BHXH, bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam và các bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư quỹ BHXH theo hướng đa dạng hóa danh mục; ưu tiên đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, nhất là trái phiếu Chính phủ dài hạn…

Chương trình hành động của Chính phủ cũng đề ra nhiệm vụ tăng cường kết nối cơ sở dữ liệu về KCB; phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động và cơ quan BHXH; tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp; hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH; kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của HĐQL BHXH; nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH; đẩy mạnh CCHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BH thất nghiệp. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BHXH thông qua đàm phán, ký kết các hiệp định song phương về BHXH; xây dựng kế hoạch phê chuẩn một số Công ước và Khuyến nghị của ILO về BHXH.

Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28 và Nghị quyết của Chính phủ trong quý III/2018; định kỳ trước 30/11 hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bộ LĐ-TBXH theo dõi, đôn đốc triển khai và định kỳ tháng 12 hằng năm tổng hợp tiến độ triển khai báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện đồng bộ có hiệu quả Chương trình hành động…

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn lực thực hiện Chương trình. BHXH Việt Nam triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nội dung cải cách, nhiệm vụ Chương trình. Các bộ, ngành, cơ quan (Ủy ban MTTQ, Hội LHPN Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam…) phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Chương trình…

V.Thu

Get Adobe Flash player

THE ROAD STORY VIETNAM

Báo Bảo hiểm xã hội 10 năm phát triển

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.