Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Cần đảm bảo phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và quy trình

Thứ tư, 12/08/2020 | 16:34 GMT+7

Cần đảm bảo phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và quy trình

Để giải quyết khối lượng công việc, nhiệm vụ rất lớn trong phần còn lại của năm 2020, toàn Ngành sẽ quyết tâm, cố gắng, nỗ lực hơn nữa; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo nguyên tắc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ kết quả đối với từng đơn vị.

Sáng 10/8, Văn phòng BHXH Việt Nam có Thông báo số 2544/TB-BHXH về việc Kết luận của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn Ngành đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020.

Trước đó, ngày 4/8, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành đánh giá kết quả công tác 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Cùng tham dự có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Lê Hùng Sơn, Đào Việt Ánh; Lãnh đạo Văn phòng HĐQL, lãnh đạo các vụ, ban, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam. Tại 63 điểm cầu địa phương có Lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh), các phòng thuộc BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã biểu dương các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh cùng đội ngũ CCVC và NLĐ toàn Ngành trong 7 tháng đầu năm đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong bối cảnh cảnh nền kinh tế bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng đánh giá, hiện nay tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp trên phạm vi toàn thế giới. Ở Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch Covid-19, sự phục hồi của nền kinh tế dự báo còn rất khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2020.

Theo đó, khối lượng công việc, nhiệm vụ của Ngành đến hết năm 2020 là rất lớn, đòi hỏi toàn Ngành cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo nguyên tắc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ kết quả đối với từng đơn vị. Từng CBCCVC cần thường xuyên bám sát, tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương để tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động, tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Ngành và các cơ quan, đơn vị ngoài Ngành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong năm 2020.

Cụ thể:

Đối với công tác truyền thông, Tổng Giám đốc yêu cầu Trung tâm Truyền thông chủ động phối hợp với các bộ, ngành; tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; kết hợp hiệu quả giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới; phát huy các kênh truyền thông hiệu quả, thông qua mạng xã hội để tuyên truyền, vận động người dân, NLĐ tham gia BHXH, BHYT; tiếp tục hoàn thiện và vận hành có hiệu quả hệ thống chăm sóc khách hàng, hệ thống trả lời tự động, cổng thông tin điện tử để tư vấn, giải đáp chính sách, chế độ cho NLĐ và nhân dân.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kế hoạch tuyên truyền năm 2020; đánh giá lại các phương pháp, hình thức đã triển khai thực hiện 7 tháng đầu năm (kết quả, hiệu quả, tồn tại, hạn chế); xác định các nhóm đối tượng cần tập trung tuyên truyền, các phương pháp, biện pháp để chỉ đạo, hướng dẫn BHXH tỉnh, các đơn vị liên quan (Bưu điện, đại lý thu...) tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả (hoàn thành trình Lãnh đạo Ngành trước 20/8/2020). Tiếp tục phối hợp với ngành Bưu điện triển khai các Lễ ra quân tuyên truyền, cổ động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo kế hoạch; đảm bảo duy trì hiệu quả (không hình thức).

BHXH các tỉnh, thành phố cần phối hợp với cơ quan Bưu điện, đại lý thu và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai kế hoạch truyền thông theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam; cụ thể hóa thành nhiệm vụ, kế hoạch phù hợp với tính chất, điều kiện, đặc thù của từng nhóm đối tượng cần tiếp cận; đa dạng, linh hoạt các phương pháp triển khai thực hiện... đảm bảo có chiều sâu, đúng, trúng đối tượng; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đạt mục tiêu, hoàn thành kế hoạch. Chú trọng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc khách hàng; tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp chính sách, chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT cho NLĐ và nhân dân bằng nhiều hình thức (trực tiếp, qua điện thoại, email, trang thông tin điện tử, mạng xã hội...); lưu ý nhóm đối tượng đang tham gia nhưng chưa đảm bảo tính bền vững, cần thường xuyên chia sẻ thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT để bảo đảm tham gia lâu dài.

Đối với công tác thu, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Ban Thu cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT (thay thế Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016) và dự thảo Tài liệu kỹ năng phát triển đối tượng cho nhân viên đại lý thu, nêu rõ trách nhiệm của đại lý thu, trình Tổng Giám đốc ban hành (thời hạn hoàn thành 31/8/2020). Trong đó, cần đẩy mạnh phân tích, đánh giá kết quả triển khai, phát triển đối tượng 7 tháng đầu năm; xây dựng kế hoạch thu, phát triển đối tượng đến hết năm 2020, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, dịch bệnh Covid-19 của từng địa phương; chỉ đạo BHXH các tỉnh rà soát thống kê, báo cáo tổng hợp thu chưa đúng đối tượng trước đây, tổng hợp tình hình và đề xuất phương án giải quyết; tập trung tham mưu, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn BHXH tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT ở mức thấp nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành; tổng hợp, phân nhóm đối tượng tiềm năng từ BHXH các tỉnh để có chỉ đạo kịp thời phù hợp, đạt hiệu quả mở rộng phát triển đối tượng.

Đi kèm với đó, BHXH các tỉnh cũng cần chủ động, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; nắm bắt, phân tích tình hình kinh tế-xã hội, nhu cầu sử dụng lao động tại địa phương để xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng cụ thể cho từng tháng, từng tuần, từng địa bàn; tập trung vào phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để bù đắp cho số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bị giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Rà soát, xác định, phân loại các nhóm đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT theo thứ tự ưu tiên để tập trung khai thác, vận động tham gia BHXH, BHYT; báo cáo kết quả rà soát về Ban Thu trước ngày 31/8/2020. Tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, như: Rà soát dữ liệu do ngành Thuế, KH-ĐT chuyển sang để xác định đơn vị, đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia; gửi danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến đại lý thu để đôn đốc, vận động đối tượng tiếp tục tham gia; phối hợp đại lý thu tuyên truyền, vận động trực tiếp các nhóm đối tượng có thu nhập, có khả năng tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng đơn vị, cá nhân, đại lý thu; tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương cân đối, hỗ trợ nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng cận nghèo, thoát nghèo; vận động các đơn vị, DN, nhà tài trợ, các tổ chức từ thiện hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm yếu thế trong xã hội, hộ gia đình có thu nhập thấp, mức sống trung bình; nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm phát triển đối tượng của các tổ chức bảo hiểm thương mại quốc tế... Căn cứ trên cơ sở bộ Tài liệu kỹ năng phát triển đối tượng do BHXH Việt Nam ban hành để xây dựng, hoàn thiện các Cẩm nang tuyên truyền, phát triển đối tượng phù hợp với thực tiễn từng cơ sở, địa phương, từng nhóm đối tượng, tránh dập khuôn, máy móc.

Về công tác thực hiện BHXH, BH thất nghiệp, Tổng Giám đốc yêu cầu Ban Thực hiện chính sách BHXH cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp; đặc biệt là phương án xử lý đối với những trường hợp vướng mắc trước đây trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của người tham gia sau khi có thông kê tình hình từ Ban Thu. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra BHXH tỉnh trong việc thực hiện giải quyết chế độ, chính sách, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của BHXH Việt Nam; kịp thời tổng hợp những tồn tại, vướng mắc tại các địa phương để tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ngành xử lý, giải quyết theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc BHXH các tỉnh thống kê cụ thể số lượng người nghỉ việc hưởng BHXH một lần (theo các tiêu chí độ tuổi, thời gian tham gia...); tổng hợp số liệu của toàn Ngành để làm cơ sở nghiên cứu, tham gia, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH.

BHXH các tỉnh cũng cần tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp; tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BH thất nghiệp; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định. Chủ động phối hợp với cơ quan Bưu điện xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 của từng địa bàn, khu vực, trên nguyên tắc địa bàn nào thực hiện cách ly xã hội thì linh hoạt phương pháp, số kỳ chi trả cho phù hợp, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của chính quyền địa phương. Đối với những trường hợp vướng mắc trong việc tham gia, giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHXH tỉnh chủ động gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vướng mắc trên nguyên tắc đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia.

Về công tác thực hiện chính sách BHYT, quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quy trình giám định BHYT, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi. Thực hiện và tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thí điểm phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất và theo nhóm chẩn đoán (DRG) tại 5 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Yên Bái, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Cần Thơ) trong tháng 11/2020; tiếp tục mở rộng triển khai tại các tỉnh, thành phố còn lại. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự toán chi KCB BHYT năm 2021 theo phương pháp mới, đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tế.

BHXH các tỉnh cần tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2019 theo các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và không ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán chung của Ngành. Rà soát, thuyết minh, giải trình số liệu vượt dự toán chi phí KCB BHYT năm 2018 và các năm trước (nếu có); trường hợp các tỉnh không thuyết minh, giải trình, làm rõ được các nguyên nhân, chỉ đề xuất với HĐQL khi có đủ căn cứ xác định vượt dự toán vì lý do khách quan. Phối hợp với Sở Y tế rà soát dự toán chi phí KCB BHYT năm 2020 phân bổ cho các cơ sở KCB BHYT để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều tiết dự toán trong phạm vi kinh phí được giao, phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh cũng cần Khẩn trương rà soát, hoàn thiện số liệu quyết toán chi KCB BHYT năm 2019, đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Hoàn thiện thuyết minh, giải trình số liệu vượt dự toán năm 2018 và các năm trước, báo cáo BHXH Việt Nam trước 31/8/2020. Chủ động phối hợp với Sở Y tế rà soát dự toán chi phí KCB BHYT năm 2020 phân bổ cho các cơ sở KCB để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều tiết cho phù hợp. Tổng hợp những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật BHYT, Luật KCB và các luật liên quan, báo cáo BHXH Việt Nam để tổng hợp, đề xuất, tham gia sửa đổi các Luật cho phù hợp và hoàn thành trong tháng 8/2020. Thường xuyên cập nhật các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung để kịp thời đóng góp ý kiến tham gia với BHXH Việt Nam. Đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế...), thực hiện giãn cách xã hội theo hướng dẫn của địa phương; kịp thời tạm ứng kinh phí cho các cơ sở KCB để đảm bảo thanh toán cho người bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện xét nghiệm Covid-19, chẩn đoán và điều trị đối với người nhiễm Covid-19; cấp thuốc dài ngày đối với các bệnh mãn tính... Trường hợp gia tăng kinh phí bất thường kịp thời báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam.

Để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Vụ Thanh tra-Kiểm tra chỉ đạo BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện quyết định của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020 (theo tinh thần Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19) trên CSDL, ứng dụng mạnh mẽ CNTT phục vụ cho việc rà soát, phân tích, kiểm tra để có cảnh báo, đôn đốc, xử lý nếu có vi phạm; tập trung thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; trường hợp cần thiết chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để khởi tố theo quy định pháp luật. Đối với BHXH các tỉnh, tính đến hết tháng 7/2020 chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, báo cáo giải trình gửi BHXH Việt Nam trước 15/8/2020.

Đi kèm với đó, công tác ứng dụng CNTT trong quản lý cũng cần được chú trọng. Trung tâm CNTT phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát nhu cầu nâng cấp ứng dụng CNTT, CSDL để đề xuất tiếp tục hoàn thiện, xử lý vướng mắc các phần mềm nghiệp vụ của Ngành, đảm bảo tích hợp liên thông giữa các phần mềm để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ; khẩn trương hoàn thiện CSDL dùng chung (Dataware House). Tham mưu chỉ đạo các đơn vị rà soát việc ứng dụng CNTT của mình và đề xuất nhu cầu cần thiết hiện nay trong công việc. Tiếp tục mở rộng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch công quốc gia theo lộ trình, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời xử lý vướng mắc đối với các dịch vụ công của Ngành đã tích hợp và thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo thuận lợi cho đơn vị, DN và người dân. Rà soát các dự án CNTT về tiến độ và hiệu quả, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch. 

Đối với công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, Tổng Giám đốc yêu cầu Vụ TC-KT cần đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị có liên quan điều hành dự toán chi quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo đúng quy định; chủ động tham mưu trình Lãnh đạo Ngành ban hành văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh tiết kiệm chi phí quản lý, tiếp tục thực hiện cắt giảm 10% chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm. Trên cơ sở dự toán đã giao đầu năm 2020 cho các đơn vị, thực hiện điều chỉnh giảm các nội dung thực hiện cắt giảm, tiết kiệm (chỉ thực hiện điều chỉnh bổ sung dự toán tương ứng đối với một số nội dung gắn với số thu, chi, phát triển đối tượng và nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm được Lãnh đạo Ngành phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Tài chính). Rà soát việc quản lý trụ sở, tài sản trong Ngành báo cáo trong tháng 8/2020. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, BHXH tỉnh đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành quyết toán năm 2019 theo đúng kế hoạch của BHXH Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật NSNN, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam, đảm bảo chặt chẽ kỷ cương, kỷ luật tài chính; trường hợp cần thiết đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế cho phù hợp.

Ban Thu chỉ đạo BHXH tỉnh rà soát số liệu thu năm 2019 còn chênh lệch với số liệu quyết toán tài chính (chênh lệch số đầu kỳ, phát sinh và cuối kỳ), hoàn thành trước 31/8/2020. Vụ KH-TC, BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng, BQL Các dự án CNTT, Trung tâm CNTT, BHXH tỉnh rà soát tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo các hạng mục, phần việc đã hoàn thành, quyết toán. Tổng hợp và báo cáo việc thực hiện dự toán năm 2020 và xây dựng dự toán năm 2021. 

Về công tác tổ chức cán bộ, Tổng Giám đốc chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ngành kế hoạch, phương án sắp xếp, tổ chức, triển khai Nghị định số 89/2000/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam (thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP); đảm bảo ổn định, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thực hiện công việc theo đúng Kế hoạch được giao.

Đối với công tác hợp tác quốc tế, Vụ HTQT tiếp tục chủ động tham mưu đẩy mạnh việc tăng cường hợp tác song phương, đa phương với các tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và trên thế giới; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hợp tác, quản lý giữa BHXH Việt Nam và một số nước có quan hệ hợp tác lao động.

Về phía các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo của Ngành và các cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Vụ Thi đua-Khen thưởng căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tham mưu, đề xuất Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CCVC và NLĐ; phát huy tối đa tính năng, tác dụng của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm nghiệp vụ của Ngành, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý, giải quyết công việc.

Quang Hùng

BHXH Việt Nam: Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.